"Zorgcoach"

Leerlingenbegeleiding (zorgcoach)
Per graad is er een zorgcoach aangesteld die men steeds kan aanspreken als je je op één of andere wijze benadeeld voelt, als je gepest wordt of in andere omstandigheden waarbij je eens met iemand wenst te praten of een probleem hebt dat jou geen goed gevoel geeft. Ook je klascoach of andere leerkrachten kunnen luisteren naar jouw verhaal.

De leerlingbegeleiding werkt begeleidend en ondersteunend. Jouw welbevinden moet goed zitten, dit is de basis van alles. Wanneer iemand zich niet goed in zijn/haar vel voelt, dan zal de rest ook minder goed lukken.

Onze visie op zorgcoach
De leerlingenbegeleiding op onze school is uitgewerkt volgens het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie begeleidingslijnen:

De eerste lijn: de leerkrachten en de klascoach
Op de eerste lijn vinden we de leerkrachten en de klascoach, zij zijn de spil van de leerlingenbegeleiding.
Zij staan het dichtst bij de leerling en zijn optimaal op de hoogte van de persoonlijke situatie van de betrokken leerlingen. Wij proberen er op onze school naar te streven dat de leerlingen met hun leerkrachten een vertrouwensband kunnen opbouwen. De leerkrachten zorgen voor het persoonlijk welzijn van elke individuele leerling, observeren het groeiproces in de klas en het leefklimaat op school en in de klas. Bij problemen in de klas zullen zij de tijd vrijmaken om een klasgesprek of een individueel gesprek te voeren. Indien de problemen van dien aard zijn dat ze door de leerkracht niet meer kunnen opgenomen worden, dan worden ze doorgegeven aan de zorgcoach.
Wij verwachten als school dan ook het volgende van onze leerkrachten:

De school biedt de nodige ondersteuning door de leerkrachten verder te professionaliseren door nascholing (individueel of collectief zoals op een pedagogische studiedag). Daarnaast worden de leerkrachten ondersteund door de zorgcoach, die de nodige ervaring en expertise bezit. De directie schenkt de nodige aandacht aan een duidelijke taakomschrijving van de leerkracht en de klascoach.

De tweede lijn: de zorgcoach
De zorgcoach neemt in de eerste plaats het begeleidende aspect op zich. Zij staat in voor de socio-emotionele begeleiding in alle mogelijke facetten. Dat gaat van het spreken met individuele leerlingen (bv. bij spijbelgedrag, thuisproblemen, gedrag,…), over het begeleiden van klasgesprekken, tot het coachen van de leerkrachten en de klascoaches (professionalisering). Iedere week is er een overleg met de zorgcoaches en de directie. Leerlingen of bepaalde klasgroepen worden besproken en een plan van aanpak wordt gezamenlijk bepaald. Iedere zes weken worden tijdens een georganiseerd overleg met het CLB, die leerlingen besproken die er baat bij zouden hebben om hulp te krijgen van het CLB. Indien nodig kan er ook via het CLB doorverwezen worden naar externe hulpverlening. Het CLB bevindt zich tussen de tweede en derde begeleidingslijn van ons model. De zorgcoach is bovendien aanwezig op alle klassenraden en deliberaties zodat ook zij steeds op de hoogte zijn van de persoonlijke situaties van elke leerling. De school investeert in nascholingen zodat de zorgcoaches zich verder kunnen professionaliseren.

De derde lijn: de specialisten
Op dit niveau situeert zich de externe hulpverlening. Indien nodig kan het CLB een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort. Dit om aanspraak te maken op de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Onze school heeft een samenwerkingsverband met On@break² . Het team On@break² organiseert ondersteuningstrajecten voor scholen in het secundair onderwijs binnen de regio’s Gent-Eeklo en Oudenaarde.
Dit doen zij via: