3e graad ASOLatijn-wiskunde

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een 4 uur wiskunde extra in het specifieke deel van deze richting , een uur, chemie, fysica, biologie en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Latijn-moderne talen

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht. Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Engels,Frans en twee uur Spaans extra in het specifieke deel van deze richting.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur, Frans, Duits en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Economie-wiskunde

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een 4 uur wiskunde extra in het specifieke deel van deze richting.
Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur, chemie, fysica, biologie en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Economie-moderne talen

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur Engels,Frans en twee uur Spaans extra in het specifieke deel van deze richting. Je krijgt in deze richting bovenop het basis lessenpakket een uur, Frans, Duits en competentie ontwikkeling extra in het complementaire deel van de lessenrooster.

Wetenschappen-wiskunde

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen:

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Humane wetenschappen

Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
Binnnen Gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Sportwetenschappen

Je ontwikkelt bewegingscompetenties, waarbij de veelzijdige lichamelijke en motorische ontwikkeling een aanzet betekenen voor een medisch verantwoorde en veilige levenshouding, ondersteund door wetenschappelijk inzicht in motoriek.
Ook de sociale en ethische benadering van verantwoord omgaan met het eigen lichaam en het in groep bewegen en sport beoefenen, zijn belangrijke doelstellingen.
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.
Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.
Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.
Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.