Visie op zorg

De leerlingenbegeleiding op onze school is uitgewerkt volgens het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie begeleidingslijnen:

De eerste lijn: de leerkrachten en de klascoach
Op de eerste lijn vinden we de leerkrachten en de klascoach, zij zijn de spil van de leerlingenbegeleiding.
Zij staan het dichtst bij de leerling en zijn optimaal op de hoogte van de persoonlijke situatie van de betrokken leerlingen. Wij proberen er op onze school naar te streven dat de leerlingen met hun leerkrachten een vertrouwensband kunnen opbouwen. De leerkrachten zorgen voor het persoonlijk welzijn van elke individuele leerling, observeren het groeiproces in de klas en het leefklimaat op school en in de klas. Bij problemen in de klas zullen zij de tijd vrijmaken om een klasgesprek of een individueel gesprek te voeren.
De school biedt de nodige ondersteuning door de leerkrachten verder te professionaliseren door nascholing (individueel of collectief zoals op een pedagogische studiedag).

De tweede lijn: de zorgcoach
De zorgcoach neemt in de eerste plaats het begeleidende aspect op zich. Zij staat in voor de socio-emotionele begeleiding in alle mogelijke facetten. Dat gaat van het spreken met individuele leerlingen (bv. bij spijbelgedrag, thuisproblemen, gedrag,…), over het begeleiden van klasgesprekken, tot het coachen van de leerkrachten en de klascoaches (professionalisering). Iedere week is er een overleg met de zorgcoaches en de directie. Leerlingen of bepaalde klasgroepen worden besproken en een plan van aanpak wordt gezamenlijk bepaald. Iedere zes weken worden tijdens een georganiseerd overleg met het CLB, die leerlingen besproken die er baat bij zouden hebben om hulp te krijgen van het CLB. Indien nodig kan er ook via het CLB doorverwezen worden naar externe hulpverlening. Het CLB bevindt zich tussen de tweede en derde begeleidingslijn van ons model. De zorgcoach is bovendien aanwezig op alle klassenraden en deliberaties zodat ook zij steeds op de hoogte zijn van de persoonlijke situaties van elke leerling. De school investeert in nascholingen zodat de zorgcoaches zich verder kunnen professionaliseren.

De derde lijn: de specialisten
Op dit niveau situeert zich de externe hulpverlening. Iedere zes weken worden tijdens een georganiseerd overleg met het CLB, die leerlingen besproken die er baat bij zouden hebben om hulp te krijgen van het CLB. Indien nodig kan er ook via het CLB doorverwezen worden naar externe hulpverlening.. Onze school heeft een samenwerkingsverband met On@break² . Het team On@break² organiseert ondersteuningstrajecten voor scholen in het secundair onderwijs binnen de regio’s Gent-Eeklo en Oudenaarde.
Dit doen zij via: